Kto wykonuje projekty organizacji ruchu w Warszawie?

Projekt organizacji ruchu Warszawa opracowywane są przez specjalnie wyszkolonych w tej dziedzinie architektów. Profesjonalnie przygotowani specjaliści w zakresie organizacji ruchu są w stanie przygotować każdy z trzech typów projektów (projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu i uproszczony projekt organizacji ruchu).

Zanim jednak projekt trafi do wykonawców, czyli do firmy zajmującej się montażem oświetleń, oznakowania poziomego czy pionowego, musi przejść przez zatwierdzenie organu zarządzającego danym odcinkiem drogi (może być nim starosta, prezydent miasta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub Zarząd Dróg Wojewódzkich).

Czym jest organizacja ruchu? Jest to szereg rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczne i efektowne przemieszczanie się pojazdów i pieszych na wszelkiego rodzaju drogach. Służą do tego oznakowania pionowe, poziome, sygnalizacja świetlna oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Aby można było rozpocząć prace montażowe, należy wykonać i zatwierdzić projekt organizacji ruchu. To dokumentacja techniczna, która zawiera wszelkie gotowe rozwiązania i wytyczne dotyczące geometrii drogi oraz rekomendowane formy organizacji ruchu na danym odcinku.

Przygotowanie projektu organizacji ruchu poprzedzone jest przeprowadzonymi wcześniej badaniami określającymi intensywność ruchu pojazdów oraz analizę potencjalnych zagrożeń, jakie mogą pojawić się na danym odcinku drogi. Na ich podstawie przygotowywany jest projekt organizacji ruchu drogowego.

Projekt organizacji ruchu musi spełnić określone wymogi, między innymi musi zawierać opis techniczny oraz plan z drogą, której dotyczy. W dokumencie należy uwzględnić też plan sytuacyjny i lokalizację istniejących, usuwanych, a także dopiero co projektowanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także sygnalizację świetlną.

W projekcie organizacji ruchu znaleźć się musi także przepustowość drogi, możliwe zagrożenia oraz przedstawiony być powinien program sygnalizacji. Na końcu dokumentu podawany jest przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzonej, nowej organizacji ruchu.

Możesz również polubić…